MEMORANDUM TAB - GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je vyjádřit závazek Michaely Cuřínové chránit osobní údaje členů TAB Board a vysvětlit, jak osobní údaje shromažďuje, používá a zabezpečuje.

1. Správce osobních údajů

 

Michaela Cuřínová se sídlem Běžecká 2407/2, Praha 6, IČ:3076571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65993 (dále jen “správce”) 

Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen “Obecné nařízení” nebo “GDPR”) informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Toto prohlášení je určeno současným i budoucím klientům (členům TAB), zájemcům o služby naší společnosti.

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

 

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro kvalitní poskytování našich služeb TAB.

 Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám je příslušný subjekt údajů poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu,

nebo které jsme shromáždili se souhlasem subjektu údajů nebo jinak a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Vždy Vás předem informujeme, pro jaký účel nám své osobní údaje předáváte.

Osobní údaje uchováváme v elektronické a/nebo listinné podobě. Zpracování Vašich osobních údajů spočívá zejména ve shromažďování,

ukládání na nosiče informací, třídění, používání, předávání a uchovávání osobních údajů automatizovaně a případně manuálně tak, aby tato činnost odpovídala účelům zpracování uvedených níže.

 

3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 

Michaela Cuřínová zpracovává adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů

(jméno, příjmení, titul, firma /zaměstnavatel/, pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo; u fyzických osob podnikajících navíc IČ a DIČ, číslo bankovního účtu, adresa sídla).

4. Účel zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje můžeme zpracovávat pro níže uvedené účely:

 • k poskytování služeb, které jste si u nás objednali, a pro správu všech smluv/objednávek nebo dohod z nich vyplývajících
 • ke komunikaci o službách, které Vám poskytujeme;
 • k vypracování odpovědi a k možnosti reagovat na dotazy;
 • ke zpracování plateb;
 • k aktualizaci našich záznamů;
 • k analýze dat a trendů;
 • pro účely auditu;
 • k marketingu v podobě nepravidelného zasílání informačních e-mailů a telefonického oslovení pro doporučení služeb, o kterých se domníváme, že pro Vás budou zajímavé;
 • plnění zákonných povinností ze strany správce;
 • k umožnění třetím stranám v rámci franšízy TAB provést úkony, které jsou k výkonu našich práv nebo Vašich požadavků potřebné.

5. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů provádí správce, tj. Michaela Cuřínová a ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům,

jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Veškeré třetí subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím subjektům – zpracovatelům, kde správné nakládání s osobními údaji je v takovém případě ošetřeno smluvním vztahem mezi správcem a zpracovatelem.

V současné době se jedná o Peer Board,s.r.o., TAB Boards International, Inc., Český Hosting (web hosting), Pipedrive (CRM systém) a Mailchimp (sloužící pro rozesílání emailů), které též splňují nařízení GDPR.

 

6. Doba zpracování osobních údajů

 

Doba zpracování je vázána na lhůty uvedené v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech.

U osobních údajů předaných na základě souhlasu trvá doba zpracování těchto osobních údajů do odvolání souhlasu.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně a zaslat na adresu sídla správce nebo na e-mailovou adresu michaela.curinova@tabcz.cz.

V takovém případě budou Vaše osobní údaje vymazány (s výjimkou těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů).

 

7. Práva subjektů údajů

 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Máte právo na přístup k následujícím informacím:

 • účel zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete:

 • požádat správce o vysvětlení;
 • požádat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení oprav, doplnění nebo vymazání osobních údajů;

V případě jakýkoliv dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: michaela.curinova@tabcz.cz

nebo poštovní adresy: Michaela Cuřínová, Běžecká 2407/2, Praha 6, PSČ 169 00.

V Praze dne 24.5.2018.